Lietošanas noteikumi

 1. Biļešu tirdzniecības sistēmas www.apmekle.lv lietotāji un biļešu pircēji piekrīt un apņemas ievērot www.apmekle.lv lietošanas noteikumus. SIA DIVI GRUPA (turpmāk tekstā – Tirgotājs), juridiskā adrese: Avotu 40A-33, Rīga, LV-1009; e-pasta adrese: biletes@apmekle.lv, tālr. 25440073 nodrošina un administrē biļešu tirdzniecības sistēmas apmekle.lv  darbību un uzturēšanu.
 2. Biļešu tirdzniecības sistēmā apmekle.lv Tirgotājs nodrošina pasākumu organizatoriem iespējas pārdod pasākumu biļetes organizatoru interesēs, un Tirgotājs nav tiesīgs noteikt vai mainīt biļešu cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes.
 3. Pasākuma organizators nosaka par biļešu izmantošanas tiesības un saistības un patstāvīgi izstrādā savu biļešu pārdošanas stratēģiju.

Privātuma politika

 1. Tirgotājs ir personas datu apstrādes pārzinis un personas datu apstrādātājs un atbild par biļešu tirdzniecības procesā izmantoto personas datu izmantošanu, apstrādi un drošu glabāšanu saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – Regula) prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Tirgotājs caur biļešu tirdzniecības sistēmu apmekle.lv nodrošina biļešu tirdzniecību uz pasākumu organizatoru rīkotajiem pasākumiem (izrādēm, koncertiem, viesizrādēm, sadarbības izrādēm un citiem pakalpojumiem).
 3. Pircēji – fiziskas personas, kuri apmekle.lv iegādājas biļetes un/vai dāvanu kartes un tās ietvaros saņem biļešu tirdzniecības un pircēju atbalsta pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
 4. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Sistēmā tiek reģistrēti dati atbilstoši šīs Privātuma politikas 11. punktam.
 5. Pircējs var izteikt piekrišanu, reģistrējoties Sistēmā un noklikšķinot piekrišanu šiem noteikumiem, sadaļā “Mans profils”. Apliecinot piekrišanu, Pircējs: a) piekrīt šo noteikumu 10. punktā norādīto personas datu apstrādei Sistēmā; b)  apliecina, ka piekrišanu sniedz persona, kura piekrišanas brīdī nav jaunāka par 13 gadiem; c) apliecina, ka piekrišana ir brīva, nepārprotama, apzināta un konkrēta.
 6. Pārzinis paredz, ka personas dati var tikt nodoti citiem datu apstrādātājiem, izņemot Tirgotāju, tikai lai nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei).
 7. Turklāt Tirgotājs informē, ka Pakalpojuma izpildei Pircēju personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai, parādu piedziņai. Tāpat Tirgotāja ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 8. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Pakalpojuma lietotāja – Pircēja – piekrišana, Tirgotāja un pasākuma organizatora likumīgās un leģitīmās intereses, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi, un Tirgotājam saistošo normatīvo aktu izpilde.
 9. Pēc Pircēja izvēles un piekrišanas Pircēja personas dati var tikt nodoti saglabāšanai Sistēmas datu bāzē šādiem Pakalpojuma nodrošināšanas mērķiem:
 10. nodrošināt pircējiem iespēju norēķināties elektroniski par biļetēm, izmantojot www.apmekle.lv vienoto biļešu tirdzniecības sistēmu (Sistēma);
 11. nodrošināt elektronisko biļešu, dāvanu karšu piegādi uz pircēja norādīto e-pastu;
 12. nodrošināt iegādāto biļešu maiņu vai naudas atgriešanu gadījumā, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts;
 13. brīdināt pircēju, ja ir notikušas izmaiņas pasākuma norisē (atcelta izrāde, tiek mainīts izrādes norises laiks).
 14. Pircējam ir iespēja piekrist savu datu nodošanai apstrādei sekojošā apjomā:
 15. Iegādājoties biļetes internetā apmekle.lv, obligāti reģistrējamie dati: vārds, uzvārds, e-pasts. Pēc pircēja izvēles reģistrējamie dati: tālruņa numurs.
 16. Pircējam ir iespējas sniegt piekrišanu šādam datu apstrādes nolūkam: Pircēja informēšana par pasākumu organizatoru īpašajiem piedāvājumiem, akcijām un rezervāciju izpirkšanas termiņa beigām.
 17. Pircējam ir iespēja iegādāties biļetes anonīmi, nereģistrējot savus datus vispār. Gadījumā, ja Pircējs izvēlas iegādāties biļetes internetā apmekle.lv, izmantojot Sistēmu, Pakalpojuma sniegšanas specifika nosaka, ka Pakalpojuma izpilde nav iespējama bez sekojošu personas datu nodošanas apstrādei: e-pasts.
 18. Pircējs jebkurā laikā var dzēst vai rediģēt savus datus.
 19. Pircējam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Pircēja personas datu apstrādi:
 20. Pieprasīt informāciju, kādi personas dati ir Tirgotāja rīcībā, kā tie tiek apstrādāti: atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.
 21. Pieprasīt informāciju, kam personas dati nodoti (datu apstrādātāji): atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā. 
 22. Patstāvīgi labot Sistēmā neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas.
 23. Patstāvīgi mainīt piekrišanu attiecībā uz apstrādei nodotajiem datiem, izvēloties citu piekrišanas apjomu, mainot iepriekš izvēlētos datu apstrādes nolūkus (skatīt 12. punktu),: darbības izpildes termiņš – nekavējoties pēc patstāvīgu darbību veikšanas vai veicot pieprasījumu uz Tirgotāja e-pastu ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.
 24. Pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts, u.c.), rakstot uz biletes@apmekle.lv: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.
 25. Pieprasīt dzēst personas datus, rakstot uz biletes@apmekle.lv: darbības izpildes termiņš – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
 26. Patstāvīgi dzēst personas datus, autorizējoties un veicot attiecīgās darbības Sistēmā caur savu lietotājkontu sadaļā “Mans profils”: darbības izpildes termiņš – pēc patstāvīgu darbību veikšanas, izņemot 16. punktā aprakstīto situāciju.
 27. Gadījumā, ja Pircējs, kurš iegādājies biļetes internetā, dzēš no Sistēmas savu lietotājkontu, informācija par izmaiņām pasākuma norisē, netiks nosūtīta.
 28. Ierobežojums Pircēja datu dzēšanai Sistēmā būs spēkā līdz pasākuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļetes internetā, norises beigām vai atcelšanai, saglabājot šādus Pircēja datus un ziņas: vārds, uzvārds un e-pasts un attiecīgā pirkuma informācija. Tas nepieciešams darījuma partneru saistību izpildes pierādīšanas iespējai šādos gadījumos:
 29. Kad Pircējs norāda, ka nav saņēmis biļetes (Tirgotājam ir likumīgs pamats saglabāt informāciju par e-pastu, uz kuru ir nosūtītas biļetes, un tā kā uz biļetes ir Pircēja (nevis maksātāja) vārds un uzvārds, tad arī saglabāt šos datus. Tas dod iespēju Tirgotājam šāda Pircēja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt biļetes.
 30. Atcelta pasākuma gadījumā, lai atdotu naudu Pircējam. Šajā gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai ar Tirgotāju kontaktējas caur to pašu e-pastu vai tālruni, kas reģistrēts Sistēmā, jo nav citas iespējas pārbaudīt Pircēja identitāti.
 31. Pircēja dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējās autorizācijas Sistēmā. Pirms datu dzēšanas Pircējam tiks nosūtīts paziņojums par personas datu (lietotājkonta) dzēšanu Sistēmā. Ja Pircējs vēlēsies saglabāt savus datus Sistēmā, Pircējam būs jāsniedz atkārtota piekrišana biļešu pirkšanas un lietošana noteikumiem un privātuma politikai.
 32. Pircējam ir tiesības pieprasīt Tirgotājam piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 33. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Pircējam rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Pircējam ir jāvēršas pie Tirgotāja, rakstot uz biletes@apmekle.lv (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.
 34. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: biletes@apmekle.lv

Pircēja atbildība

 1. Lai iegādātos biļetes apmekle.lv Pircējam jāsniedz piekrišana biļešu pirkšanas un lietošana noteikumiem un privātuma politikai.
 2. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc reģistrēšanās vai autorizēšanās sistēmā, ievadot lietotājvārdu/ e-pastu un paroli un izvēloties pasākumu un biļešu skaitu.
 3. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
 4. Pircējs izvēlas biļetes veidu: pamatcena, skolēnu/ studentu (atlaide tiek piemērota skolēniem, pilna laika studentiem un ISIC kartes īpašniekiem), pensionāru (atlaide tiek piemērota arī invalīdiem) vai skolotāju ITIC. Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar apliecību, kas Pircējam jāuzrāda pirms izrādes. Ja Pircējs pasākuma norises vietā biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, Pircējam pasākum pasākuma organizators nodrošina iespēju piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, tādējādi nodrošinot Pircējam iespēju apmeklēt izvēlēto pasākumu.
 5. Pircēja biļešu tirdzniecības sistēmā apmekle.lv iepirkuma grozā ievietoto biļešu apmaksai tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad iepirkumu grozam pievienota pirmā biļete. Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard). Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga.
 6. Pircējam ir iespēja dzēst atsevišķas biļetes no iepirkumu groza.

Biļešu saņemšana

 1. Apmaksātās biļetes iespējams saņemt: a) PDF formātā Pircēja norādītajā e-pastā, kāds reģistrēts Sistēmā; b) apmekle.lv  sadaļā “Mani pirkumi” pēc autorizācijas, ja Pircējs vēlas biļeti izdrukāt patstāvīgi vai uzrādīt to elektroniski.
 2. Ja Pircējs biļešu tirdzniecības sistēmā izvēlējies saņemt iegādātās biļetes Pasākuma organizatora tirdzniecības vietā, bet jebkādu iemeslu dēļ tās nav savlaicīgi izņēmis un/vai neapmeklē pasākumu, tad nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Pircēji tiek aicināti ievērot noteikto termiņu, lai izvairītos no Pasākuma kavējuma.
 3. Ne vēlāk kā stundas laikā no pirkuma brīža Pircējam uz e-pastu tiek nosūtīta sistēmas ģenerēta e-biļete. Nekavējoties pēc pirkuma veikšanas biļetes PDF dokuments ir pieejams apmekle.lv sadaļā “Mani pirkumi” pēc Pircēja autorizācijas.  Ierodoties uz izrādi, e-biļeti var uzrādīt elektroniski vai arī Pircējam biļete jāizdrukā un jāpārliecinās, ka biļetes teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas izrādē.
 4. Pasākuma norises vietā  biļetes tiek pārbaudītas, Pircējam uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, eID karte vai vadītāja apliecība).
 5. E-biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta!
 6. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta biļete (nav pieejama sadaļā ”Mani pirkumi”, nedz saņemta e-pastā PDF formātā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 vai rakstot e-pastu uz biletes@apmekle.lv.

Tirgotāja atbildība

 1. Tirgotājs ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
 2. Pasākuma organizators patur tiesības ierobežot biļešu skaitu, ko viens Pircējs var iegādāties uz vienu izrādi. Pircējam tiek nodrošināta iespēja vienā pirkuma reizē iegādāties biļetes uz dažāda nosaukuma izrādēm, kā arī izrādēm dažādos norises laikos un vietās, ievērojot Pasākuma organizatora noteiktos ierobežojumus. Tirgotāja atbildība ir precīzi un uzskatāmi norādīt Pircējam biļešu skaita ierobežojumus, ja Pasākuma organizators tādus ir noteicis.
 3. Tirgotājs nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Biļetes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar pamatojuma dokumentiem (pensionāra, studenta, u.c. apliecības). Biļete, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā gadījumos, kad iegādātas biļetes ar atlaidi, pārbauda Pasākuma organizatora biļešu kontrolieri, aicinot kopā ar biļeti uzrādīt pensionāra, studenta vai citu apliecību.
 4. Neskaidrību gadījumā, kas radušās, izmantojot biļešu tirdzniecības sistēmu apmekle.lv. Pircējs var sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz biletes@apmekle.lv .
 5. Tirgotājs nav atbildīgs par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu.

Pirkuma atcelšana un atmaksa

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255, „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka “patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā”. Pircēja apmekle.lv nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis savādāk.
 2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, Tirgotājs nav atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.
 3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
 4. Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu, ja pasākums ir atcelts/pārcelts, organizē pasākuma organizators vai Tirgotājs pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar pasākuma organizatoru.
 5. Tirgotājs neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
 6. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.
 7. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties apmekle.lv tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
 8. Šie noteikumi ir pieejami apmekle.lv  sadaļā Lietošanas noteikumi.