Pirkuma atcelšana un atmaksa

  1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255, „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka “patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā”. Pircēja apmekle.lv nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad organizators ir paziņojis savādāk.
  2. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, Tirgotājs nav atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu.
  3. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
  4. Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu, ja pasākums ir atcelts/pārcelts, organizē pasākuma organizators vai Tirgotājs pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas ar pasākuma organizatoru.
  5. Tirgotājs neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
  6. Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram.
  7. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties apmekle.lv tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.
  8. Šie noteikumi ir pieejami apmekle.lv  sadaļā Lietošanas noteikumi.